Praktijkonderwijs

PrO

Thorbecke PrO is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die leren door te doen.

Leerlingen hebben vaak door een theoretische manier van leren een achterstand opgelopen.

Op de Thorbecke gaan we op een praktische manier op zoek naar talenten.

Doen is het nieuwe leren!

Hieronder kun je zien welke vakken wij allemaal kunnen aanbieden.  

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Wil je graag een dagje meedraaien om te kijken of Thorbecke PrO wat voor je is?

Bel of mail gerust dan maken we een afspraak! En natuurlijk zijn je ouders/verzorgers ook van harte welkom!

Theo Jansen/Esther Verdonk: 0384262800 t.jansen@ooz.nl

Ook voor opgave openlesmiddag op 28 en 29 januari aanstaande!

Leerjaren

Thorbecke kent 5 of 6  leerjaren. Elke groep heeft een mentor. Dit is de leerkracht die de theorielessen van de leerling verzorgt, zoals rekenen, Nederlands, Engels, Burgerschap en sociaal-emotionele vorming. Tevens is de mentor het aanspreekpunt en de spil voor alle informatie die de leerling aangaat. In elk leerjaar ligt het accent ergen anders

  • Leerjaar 1: Wie ben ik? Oriëntatie op jezelf
  • Leerjaar 2: Wat kan ik? Oriëntatie op de omgeving
  • Leerjaar 3: Wat wil ik? Accent op beroepscompetenties
  • Leerjaar 4: Wat ga ik doen? Accent op stage en specialisatie, voorbereiding op Entree
  • Leerjaar 5: Wat ga ik doen? Accent op stage en specialisatie, Entree of Werk
  • Leerjaar 6: Wat ga ik doen? Accent op stage en specialisatie, Entree of Werk

Domeinen

Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op belangrijke thema’s voor deze doelgroep. Die domeinen zijn: wonen, werken en vrije tijd.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen binnen deze gebieden zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de school en in de maatschappij.

Tijdens al onze praktijkvakken besteden we aandacht aan onze PrO competenties.

Competenties en vaardigheden volgen in Profijt

Bovengenoemde PrO competenties worden gewaardeerd in Profijt. Profijt is een digitaal portfolio. Behaalde trajecten op gebied van theorie, praktijk of stage worden hierin verzameld.  Binnen Profijt gaat het vooral om het oefenen van competenties en vaardigheden. Deze competenties zijn de basis van ons onderwijs en de stage. Leerlingen oefenen hun werkhouding, communicatie, motivatie en initiatief, verantwoordelijkheid, omgaan met conflicten en reflectie.

Leerlingen en ouders kunnen zelf in Profijt naar hun vorderingen kijken.

https://thorbeckepro.profijt.nu/

Stage

Het stagelopen is erg belangrijk en wordt bij ons school rustig opgebouwd.

Na een succesvolle interne stage en snuffelstage gaan we samen met de stagedocenten op zoek naar een externe stage in de Branche die bij je past

Branche- opleidingen

Leerlingen kunnen in klas 3, 4 en 5 branche gerichte opleidingen volgen. Branche-opleidingen zijn opleidingen die door de brancheorganisaties zijn ontwikkeld. Deze cursussen worden afgesloten met een officieel examen waarbij officiële bewijzen, certificaten of diploma’s te behalen zijn. De branche-opleidingen vergroten de kansen voor leerlingen op de arbeidsmarkt.

Entree-opleidingen + Uitstroom

Leerlingen die door willen stromen richting MBO 2 volgen bij ons in het 5e leerjaar de entree-opleiding. Deze opleiding wordt in samenwerking met Deltion georganiseerd.

https://www.mbostad.nl/opleidingen/deltion-college/start-deltion?domein=entreeopleidingen

De meeste leerlingen verlaten na 5 of 6 schooljaren onze school met werk. Een deel van de leerlingen vervolgt hun schoolloopbaan op het MBO in combinatie met stage of een baan.

Het uitstroomprofiel is niet een vaststaand gegeven. Doordat leerlingen zich steeds ontwikkelen verandert hun interesse, manier van leren of motivatie. Leerlingen krijgen bij ons op school op elk moment de kans om zich verder te ontwikkelen of door te leren.

Nazorg

Als de leerlingen de school hebben verlaten, vallen zij gedurende twee jaar onder de nazorg van de school. Dit betekent: een intensief contact tussen leerling, werkgever en/of opleiding en Thorbecke PrO

Grenzeloos maatwerk!

Leren vindt op alle manieren plaats. In de theorie en praktijk.

Binnen, maar ook vooral buiten de school. Leerlingen kunnen echte werkervaring opdoen bij Zorgcentrum ‘De Nieuwe Haven, Hema en de catering van TSG.  Er is veel ruimte voor persoonlijke gesprekjes, zodat een leerling zichzelf leert kennen. Leerlingen worden zich steeds meer bewust van hun interesses, kwaliteiten en leerpunten.

Een leerling heeft contact met de mentor, stagebegeleider, praktijkdocenten, preventief begeleider, intern begeleider, zorgcoördinator en Schoolleider.