Ouders en leerlingen

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijsaanbod op het Thorbecke, de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, protocollen die we volgen en veel belangrijker nog: de ondersteuning die we bieden.

Verder leest u hier alles over de ouderbijdrage, de overgangsnormen, het decanaat, over het gebruik van de iPad etc.

Ondersteuning en begeleiding

Mentor eerste aanspreekpunt

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel uw kind als voor u als ouder of verzorger. De mentor heeft ook contact met collega’s over het functioneren van de klas en over uw kind. De mentor observeert en signaleert en voert gesprekken met u over de gang van zaken in de klas. Drie keer per leerjaar zijn er LOB gesprekken met u en uw kind en de mentor over cijfers, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

(OT) Ondersteuningsteam:

Als de mentor van mening is dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft, wordt dit uiteraard eerst met u en uw kind besproken. Met uw toestemming wordt de zorgvraag ingebracht bij het ondersteuningsteam (OT) van de school. Dit team bestaat uit de orthopedagoog, de intern begeleider, en de maatschappelijk werker.

Intern begeleider

De intern begeleider leidt het ondersteuningsteam en voert gesprekken met de docenten om op die manier de ondersteuningsbehoefte te inventariseren. De IB’er organiseert daar waar nodig ondersteuningsactiviteiten en kan ook als bemiddelaar optreden bij problemen onder lestijd.

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt de school en de mentoren in de begeleiding van uw kind, mocht hij ondersteuning nodig hebben.

De orthopedagoog kijkt onder meer aan de hand van klassenobservaties, leerling- en groepsbesprekingen in hoeverre het onderwijsaanbod is afgestemd op uw kind en biedt de benodigde leerling- en docentbegeleiding.

Schoolcoach

De schoolcoach draagt zorg voor een zo veilig mogelijk klimaat op Thorbecke. Dit betekent dat er coaching gesprekken tussen uw kind en de leerkrachten worden georganiseerd om op die manier verbinding te creëren en perspectief te bieden.

Schoolleider Zorg

De schoolleider Zorg ondersteunt daar waar nodig bij oudergesprekken en bij het zogenaamde multidisciplinaire overleg, waarbij de mentor, ouders/verzorgers en begeleiders bij elkaar aan tafel zitten.

Maatschappelijk werker

Als er zorgen zijn over het gedrag van uw kind of zijn thuissituatie, schakelen we de jeugd- en gezinswerker van het sociaal wijkteam in. Deze maatschappelijk werker zorgt ervoor dat de juiste stappen worden genomen in eventuele hulpverlening en onderhoudt ook de contacten met zorginstanties.

Overige ondersteuning

Contactpersoon
De contactpersoon (voorheen ook wel vertrouwenspersoon) binnen school is het aanspreekpunt bij klachten en ongewenst gedrag (zoals agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie). Als je niet naar je mentor kunt of wilt met je klacht, kun je de contactpersoon aanspreken of mailen. De contactpersoon geeft advies over de procedure en schakelt waar nodig professionele hulp in.

De contactpersoon heeft geen geheimhoudingsplicht maar gaat wel vertrouwelijk om met jouw verhaal.

Bij OOZ hebben we ook een externe contactpersoon die kan ondersteunen als dat nodig is. Voor de algemene klachtenprocedure verwijzen wij naar de site van OOZ.

Elk schooljaar zullen de contactpersonen zich kenbaar maken binnen de school. Op onze school zijn er 5 contactpersonen:
– Brenda Nijboer
– Peter Vermaase
– Jeroen Cooiman
– Stephanie Matualatupauw
– Yudum Cumert

De contactpersonen van Thorbecke vmbo-Pro kun je bereiken door ze een email te sturen.

GGZ

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft elk kind in beeld, brengt kennis en ervaring mee vanuit sociaal-medische invalshoek, is vraagbaak en is schakel naar medische voorzieningen.

Groepsdynamica

Groepsdynamica wordt ingezet in alle brugklassen, zodat elk individu in de klas zich bewust worden van zijn of haar rol in de groep. Hierdoor wordt de samenwerking in de groep positief beïnvloed.

VIB (Video Interactie begeleiding)

Video Interactie Begeleiding kan worden ingezet om een leerling te helpen reflecteren op eigen gekozen ontwikkelpunten.

PMT (Psycho-motorische Therapie)

Als leerlingen dreigen te stagneren in hun ontwikkeling is dit soms aan hun gedrag af te leiden. Bij deze therapie wordt beweging als middel gebruikt om deze ontwikkelpunten duidelijk zichtbaar te maken, waardoor er weer stappen in de goede richting gemaakt kunnen worden.

Playing for success

Binnen dit programma werken onze leerlingen aan hun persoonlijke doelen in een zogenoemde WAUW-omgeving. Dit is een inspirerende, sportieve omgeving, waar kinderen volop gemotiveerd raken om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Voorbeelden zijn Landstede, een topsporthal of het PEC Zwolle Stadion.

Schoolondersteuningsplan

Schoolondersteuningsplan 2020-2024

Schoolinfo

Kalender en schoolgids

Aan het begin van het schooljaar wordt een kalender met data en praktische info uitgedeeld.

Kalender 2021-2022
Schoolinfo 2021-2022

Lestijden

Lessen duren 45 minuten.

Lestijden
onderbouw bovenbouw
1 08.30 09.15 1 08.30 09.15
2 09.15 10.00 2 09.15 10.00
pauze 10.00 10.20 3 10.00 10.45
3 10.20 11.05 pauze 10.45 11.05
4 11.05 11.50 4 11.05 11.50
5 11.50 12.35 5 11.50 12.35
pauze 12.35 12.55 6 12.35 13.20
6 12.55 13.40 pauze 13.20 13.40
7 13.40 14.25 7 13.40 14.25
pauze 14.25 14.35 8 14.25 15.10
8 14.35 15.20 pauze 15.10 15.20
9 15.20 16.05 9 15.20 16.05

Ziekte en verlof

Ziek- en beter-meldingen kunt u telefonisch doorgeven via tel. 038-4262800.

Bijzonder verlof kunt u aanvragen via: info-tsgvmbopro@ooz.nl

Somtoday en Zermelo

Bij schoolnaam dient OOZ te worden ingevuld.

Klik hier voor de handleiding “ziek melden via SOMtoday”.

Voor gebruik van de app op de telefoon moet eerst de desktopversie gekoppeld worden. Via de QR code worden alle gegevens automatisch ingevuld.

Op mijnooz vind je alle online Office software zoals je mail, Onedrive, Word, Teams en Powerpoint.

Beleid (MR en schoolplan)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol in de totstandkoming van goed onderwijs. Op een groot aantal punten stemmen wij ons onderwijsbeleid dan ook af met de medezeggenschapsraad. Niet alleen omdat we dat verplicht zijn, maar ook omdat we dat belangrijk vinden. In de MR zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De raad heeft inspraak op voorgenomen beleid, beleidswijzigingen en heeft een instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal zaken. Welke zaken dit zijn, staat beschreven in de WMS. Onze MR vertegenwoordigd beide scholen (vmbo als het praktijkonderwijs).

De MR is bereikbaar via één van de secretarissen:
m.kuiper@ooz.nl of S.hoxe@ooz.nl.

Klik hier voor ons MR-reglement.

Ouderraad

De ouders worden vanuit de ouderraad vertegenwoordigd. Heeft u belangstelling om deel te nemen in de ouderraad? Dan kunt u contact opnemen met onze directeur Dhr. van Tienhoven.

Leerlingenraad

Ook de leerlingen hebben een belangrijke stem in de MR. Onder begeleiding van een docent nemen van bijna elk leerjaar en elk niveau leerlingen deel aan de leerlingenraad. Heb jij interesse hierin? Neem dan contact op met één van de onderstaande personeelsleden.

Klik hier voor ons leerlingstatuut.

Personeelsgeleding

Pro:
Arjan Leusink (Voorzitter)
Marco Oldehinkel

Vmbo:
Martijn Kloet (Vicevoorzitter)
Max Kuiper

Jaarverslagen

Klik hier voor de jaarverslagen van de MR:
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 – 2021

Meerjarenplan 2019-2023

Meerjarenplan Thorbecke SG VMBO-PrO

Schoolkosten (ouderbijdrage, regelingen, WIS)

Digitaal factureren

Wij maken gebruik van digitale facturering via Wiscollect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het Wiscollect account van uw kind(eren). Wanneer u bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u via iDEAL betalen. Deze betalingen worden door Mollie Payment afgehandeld. Op uw afschrift ziet u staan Mollie Payment inzake Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-PrO met het rekeningnummer van Mollie Payment. U krijgt per e-mail een bevestiging wanneer de betaling geslaagd is. In uw Wiscollect account kunt u door ons verzonden facturen en e-mails inzien. Ook kunt u de actuele stand van uw betalingen opvragen via uw account.

Heeft u vragen over Wiscollect, de vrijwillige ouderbijdrage of de factuur, dan kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie. Ook voor het aanvragen van gespreide betaling, anders dan de geboden mogelijkheid in Wiscollect, kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie via
finan-tsg-vmbo@ooz.nl of telefonisch via 038-4262838.

Instructievideo voor ouders over Wiscollect
In het onderstaande instructiefilmpje van Wiscollect wordt uitgelegd hoe ouders Wiscollect kunnen gebruiken.

Een uitleg over Wiscollect staat in onderstaand Pdf-bestand.

Instructievideo voor ouders over Wiscollect
In het onderstaande instructiefilmpje van Wiscollect wordt uitgelegd hoe ouders Wiscollect kunnen gebruiken.

Tevens vindt u uitleg over Wiscollect in onderstaand Pdf-bestand.

Een uitleg over Wiscollect staat in onderstaand Pdf-bestand.

handleiding-wis-collect-ouders

Bekijk hieronder de instructievideo voor het bestellen van boeken:

Ouderbijdrage

Klik hier voor een overzicht van de ouderbijdrage.

Financiële ondersteuning betaling ouderbijdrage
Voor sommige ouders en/of verzorgers kan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een flinke post zijn. Als het erg moeilijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen omdat van een uitkering of minimumloon rondgekomen moet worden, zijn er een aantal instanties die onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning kunnen bieden. Een aantal mogelijkheden geven wij hieronder weer.

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/extras-voor-kinderen/kindregeling

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2


Schoolboeken
De overheid stelt een bedrag per leerling beschikbaar. De school dient hiervoor alle lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is te verstrekken. Hieronder wordt verstaan: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/ DVD’s, examenbundels, project- en tabellenboeken, door de school gemaakt materiaal, licenties online materiaal. Ouders bestellen zelf de boeken en zijn daarna zelf verantwoordelijk in het geval van verlies of beschadiging. U kunt hiervoor via Van Dijk een verzekering afsluiten. Meer informatie hierover krijgt u tijdens het bestellen van de boeken via de website van Van Dijk.

De schoolboeken worden door de ouders zelf besteld. U maakt hiervoor een account aan op naam van en met de gegevens van de leerling! Inlognaam en wachtwoord moeten bij de leerling bekend zijn omdat de leerling voor het gebruik van sommige leermiddelen moet inloggen op of via de website van Van Dijk.
*               Ga naar www.vandijk.nl 
*               Kies voor ‘bestel je boekenpakket’
*               Selecteer je school
*               Volg de instructies op het scherm
*               Plaats je bestelling

Bestel ruim voor de zomervakantie, dan worden de boeken uiterlijk een week voor het nieuwe schooljaar thuis afgeleverd.

iPad op school

Overgangsnormen

Decanaat/Overgangsnormen/PTA/Examenreglement

Entree klas

In samenwerking met Deltion kunnen leerlingen een MBO Entree diploma halen. Met een Entree-diploma heeft uw kind meer kans om succesvol over te stappen naar een andere mbo-opleiding.

Protocollen

Onderwijs

Sociaal Emotioneel

Medisch